Zorgverzekeraars Nederland geeft nadere duiding aan elementen regeling continuïteitsbijdrage  

27 mei 2020

Belangrijke aanvullingen op FAQ regeling continuïteitsbijdrage op de website van Zorgverzekeraars Nederland

Zorgverzekeraar Nederland heeft recent haar FAQ aangepast en antwoord gegeven op een aantal prangende vragen in het kader van de continuïteitsbijdrage. Omdat de FAQ op de website van ZN best lang is en het daarom lastig kan zijn om te achterhalen wat nieuw is en wat niet, zetten wij de belangrijkste wijzigingen waar wij ook veel vragen over krijgen voor u op een rij (klik hier voor de meest recente versie van de FAQ ZN):

Wanneer komt de CB-overeenkomst tot stand?

Zodra u de bijdrage aanvraagt via VECOZO, verbindt u zich aan de regeling. De regeling loopt tot en met juni 2020. Na aanvraag wordt de regeling automatisch uitgekeerd, waarbij rekening wordt gehouden met de ingediende declaraties over die maanden.

Tot wanneer kan je de CB aanvragen?

Daarvoor is nog geen einddatum bepaald, maar u kunt de bijdrage in elk geval aanvragen gedurende de huidige looptijd van de regeling, dus tot en met 30 juni 2020.

Kan ik er ook voor kiezen om alleen voor zorgverzekeraars waar ik geen contract mee heb gesloten geen CB aan te vragen (en wel voor de verzekeraars waar ik wel een contract mee heb)?

Ja, dat kan. Zorg dan dat u de betaalovereenkomst, het addendum voor niet-gecontracteerde zorgaanbieders en de bijbehorende declaratieparagrafen niet aanvaardt. De zorgverzekeraars waarmee u geen zorgcontract heeft, maken dan geen continuïteitsbijdrage aan u over.

Let op! Dit werkt alleen voor zorgverzekeraars waarmee u helemaal geen zorgcontract heeft. Heeft u met zorgverzekeraars een zorgcontract voor een gedeelte van de geleverde zorg? Dan zullen zij de continuïteitsbijdrage over de gehele vergoede zorg vaststellen.

Let er daarnaast op dat het nog steeds geclusterd gaat. Dus als u met meerdere zorgverzekeraars geen overeenkomst heeft gesloten, dan kunt u alleen voor alle zorgverzekeraars waar u niet-gecontracteerde zorgaanbieder voor bent kiezen om wel of geen CB aan te vragen. U kunt dit niet per zorgverzekeraar afzonderlijk bepalen.

Wanneer moet ik digitaal declareren? Op het moment dat ik CB heb aangevraagd?

Nee, u kunt pas rechtstreeks declareren (via VECOZO) vanaf het moment dat u de bevestigingsbrief van de zorgverzekeraar(s) heeft ontvangen. Wel is het belangrijk dat u vanaf de aanvraag van de continuïteitsbijdrage geen nota’s meer meegeeft aan verzekerde patiënten/cliënten. Meer informatie over het rechtstreeks declareren leest u in de declaratieparagrafen op www.zn.nl/corona/documenten/continuiteitsbijdrage.

Wij lezen dit als een belangrijke nuancering van de in de overeenkomst neergelegde verplichting om vanaf 1 maart 2020 alles rechtstreeks bij de zorgverzekeraar te declareren.

Hoe wordt omgegaan met groei van omzet en een fusie- of praktijkovername?

Het is niet mogelijk om de continuïteitsbijdrage 2020 te baseren op de verwachte praktijkomzet 2020. Alleen in geval van een fusie/praktijkovername of een wijziging in de AGB kan er maatwerk worden aangevraagd.

Dit is slecht nieuws voor groeipraktijken. Zij krijgen alleen compensatie op basis van de omzet in 2019.

Hoe zit het met de samenloop met de NOW?

In de infographic op deze pagina kunt u zien dat de overheid verwacht dat zorgaanbieders zich voor de financiële ondersteuning eerst richten tot de continuïteitsbijdrage-regeling van de zorgverzekeraars. Het gaat hier nadrukkelijk om een voorkeursroute die niet wettelijk is verankerd. Zorgaanbieders die afzien van de continuïteitsbijdrage-regeling kunnen in de Rijksregelingen een alternatief vinden.

Kan ik nog aanspraak maken op CB als ik al NOW heb aangevraagd?

Ja, dat kan. Het is wel belangrijk op een aantal zaken te letten:

1. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat uw omzetderving dubbel gecompenseerd wordt. Als u in uw aanvraag voor de NOW geen of onvoldoende rekening gehouden heeft met de continuïteitsbijdrage dan kan het zijn dat u een te hoge bijdrage heeft gekregen dan waar u in combinatie met de continuïteitsbijdrage recht op heeft. Dit moet gecorrigeerd worden. De overheid verrekent aan het eind met de werkelijke omzetderving. U moet er rekening mee houden dat u dan (substantiële) bedragen terug moet betalen.

2. U doet er zelf alles aan om te voorkomen dat u dubbele financiering krijgt voor uw omzetderving.

ZN heeft zelf ook een rekenvoorbeeld op haar website gezet:

Een sterk vereenvoudigd voorbeeld:

Als u in 2020 een omzet heeft van 110, en uw normomzet is bepaald op 100 (bijvoorbeeld omdat u een deel niet-vergoede zorg levert of omdat er sprake is van groei die niet meegenomen wordt in de normomzet)  en voor uw situatie is een CB-percentage van 70% bepaald dan geldt het volgende:

U ontvangt een continuïteitsbijdrage van 70 (uw declaraties zijn hierin verwerkt).

De resterende omzetdaling is dan 40, waarvoor u naar de overheid kunt – als u aan de voorwaarden voldoet.

Aanspraak op fiscale regelingen vanuit de overheid is in zijn geheel niet uitgesloten.

Voor welk deel van de omzetderving kan ik nog naar de overheid?

U kunt eventueel aanspraak maken op de Rijksregelingen voor alle omzetderving die overblijft na ontvangst van de continuïteitsbijdrage. Dat kan dus zijn niet-vergoede zorg (uit AV of BV), maar bijvoorbeeld ook voor een resterend deel omzetderving dat door eventuele verschillen tussen normomzet en de feitelijke omzet 2020 ontstaat. Dit lijstje is niet limitatief. Dubbele financiering moet te allen tijde voorkomen worden.

Wat als ik bij de aanvraag invul dat ik geen NOW aanvraag?

Als u invult dat u geen NOW aanvraagt, verklaart u dat u geen NOW aanvraagt voor dat gedeelte dat via de continuïteitsbijdrage gecompenseerd wordt. Als u die aanvraag al heeft gedaan dan zal dat achteraf gecorrigeerd moeten worden. U verklaart dat u ervoor zorgt dat die correctie juist zal verlopen en dat u voorkomt dat u dubbel gefinancierd wordt. In het licht van het voorgaande kunt u de stelling bevestigend beantwoorden.

Hoe zit het met de verplichting onderaannemers te betalen?

De verplichting om onderaannemers te betalen tijdens de coronacrisis zorgt ervoor dat de zorg in stand gehouden kan worden. Bovendien kunnen onderaannemers zelf geen aanspraak maken op de continuïteitsbijdrage-regeling. Structureel ingeschakelde onderaannemers spelen ook een belangrijke rol. Verder zijn de mensuren die worden ingezet voor het leveren van de zorg meegenomen in de bepaling van het CB-percentage en dus verwerkt in de ontvangen continuïteitsbijdrage van de hoofdaannemer.

Hoe deze verplichting wordt ingevuld, moet passen binnen de (contractuele) afspraken die al zijn gemaakt tussen de hoofdaannemer en de onderaannemer en daar moet onderling afstemming over komen. Vanzelfsprekend zijn hier de principes van redelijkheid en billijkheid van toepassing. Zorgaanbieders die een percentage van de omzet als continuïteitsbijdrage vergoed krijgen, zijn niet verplicht hun onderaannemers voor 100% door te betalen. De afspraken, die de hoofd- en onderaannemer met elkaar maken, moeten ervoor zorgen dat de zorg door kan gaan. Verder moeten de afspraken passen binnen de financiële ruimte die de continuïteitsbijdrage hiervoor biedt en voor dat deel van de continuïteitsbijdrage waar de onderaannemer toe heeft bijgedragen.

Ook kan de verplichting om onderaannemers te betalen niet verlangd worden van de hoofdaannemer als blijkt dat dit de continuïteit van de hoofdaannemer in gevaar brengt.

Keuzes en afspraken hierover moeten duidelijk schriftelijk vastgelegd worden en ondertekend door partijen, zodat deze bij latere toetsing of bezwaren inzichtelijk zijn en beoordeeld kunnen worden.

Hoe wordt de 10 miljoen grens bepaald waarvoor een aparte regeling geldt?

De omzetgrens wordt op AGB-niveau vastgesteld. Kijk hier voor de gepubliceerde lijst van instellingen die in aanmerking komen voor de specifieke continuïteitsbijdrageregeling.

Mijn omzet is groter dan 10 miljoen, maar ik sta niet op deze lijst. Hoe kan dit?

Het kan zijn dat dit komt doordat op AGB-niveau is gekeken. Ook kan het zijn dat de vergoede zorg zoals die over 2019 bekend is bij Vektis, afwijkt van de totale omzet die de onderneming zelf kent. Of het gaat om een combinatie hiervan.

Wanneer is de regeling voor organisaties groter dan 10 miljoen bekend?

We werken momenteel hard aan de regeling voor zorgaanbieders met een jaaromzet van meer dan 10 miljoen euro. Zodra er meer bekend is over de regeling, informeren wij daarover. Deze zorgaanbieders kunnen zo nodig wel een vooruitbetaling aanvragen. Hun branches zijn/worden geïnformeerd over de procedure daarvoor.

Zodra deze regeling bekend is zullen wij deze ook analyseren. Organisaties die voor de 10 miljoen-regeling in aanmerking komen kunnen daarover ook nog in overleg treden met ZN of de zorgverzekeraars. Organisaties die behoefte hebben aan begeleiding in dat traject kunnen daarvoor uiteraard contact met ons opnemen.

Analyse regeling continuïteitsbijdrage

Onze uitgebreide analyse van de regeling continuïteitsbijdrage kunt u hier vinden

 

 

Deel dit verhaal:

Heeft u vragen over dit onderwerp?

Neem dan contact met ons op via:

030-2332218
post@eldermans-geerts.nl

Belangrijk zorgnieuws ontvangen?

Meld u nu aan voor de nieuwsbrief met juridisch nieuws over de zorg.
Aanmelden
  • Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief!
    Wilt u op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen en veranderingen op juridisch gebied? Via onze nieuwsbrief krijgt u automatisch de laatste nieuwtjes via de e-mail toegestuurd.
  • Inschrijven nieuwsbrief