NZA en IGJ

In de zorgsector zijn er verschillende toezichthouders, die elk op een ander onderwerp toezicht houden. Als zorgaanbieder kunt u op verschillende wijzen met deze toezichthouders, zoals de NZa, IGJ, ACM of AP geconfronteerd worden.

Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)

IGJ houdt toezicht op kort gezegd de kwaliteit en veiligheid van zorg. Dat toezicht kan zowel preventief als reactief plaatsvinden. Preventief toezicht vindt met name plaats op specifieke thema’s. Voor 2016 zijn dat:

  • Grote veranderingen in de zorgsector, naar aanleiding van de wijzigingen in de langdurige zorg in 2015
  • Bestuurlijke verantwoordelijkheid (goed bestuur in de zorg)
  • Medicatieveiligheid
  • Intramurale ouderenzorg
  • Disfunctionerende beroepsbeoefenaren

Voor dit toezicht maakt IGJ voornamelijk gebruik van informatie die door zorgverleners zelf wordt aangeleverd en openbare informatie.

Reactief toezicht vindt over het algemeen plaats op basis van een melding over een specifieke zorgaanbieder of instelling.

Bij beide gevallen van toezicht kan een inspectiebezoek onderdeel zijn van het toezicht. Deze bezoeken vinden in de regel onaangekondigd plaats. Een dergelijk bezoek, kan ook indien u meent alles op orde te hebben, behoorlijke gevolgen hebben. Zie het artikel van Brenda Leferink voor handige tips wat te doen bij een inspectiebezoek.

Indien IGJ constateert dat de zorgverlening niet op orde is gaat zij meestal over tot handhaving. In dat verband kan IGJ verschillende soorten maatregelen opleggen die verschillen in zwaarte. Sommige maatregelen worden bovendien openbaar gemaakt. Indien u het met de maatregel en/of de publicatie niet eens bent kan daar verweer tegen gevoerd worden. De procedure die daarvoor geldt is niet voor elke maatregel hetzelfde. Indien u hiermee geconfronteerd wordt kunnen wij u daarin adviseren en bijstaan. Ook in het voortraject, zoals bij een bezoek van de inspectie, kunnen wij u bijstaan en in de gaten houden of een en ander volgens de regels verloopt. Bovendien kunnen wij dan reeds in een vroeg stadium ingrijpen mocht dat nodig zijn, bijvoorbeeld omtrent de verslaglegging en de rapportage. Het kan immers van cruciaal belang zijn hoe iets is geformuleerd in een rapportage voor het vervolg van het onderzoek.

Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

De NZa kent u met name van de prestatiebeschrijvingen en de tariefbeschikkingen die zij voor verschillende disciplines opstellen. De NZa houdt echter ook toezicht op de markt ten aanzien van mogelijke aanmerkelijke marktmacht zowel bij zorgverzekeraars als zorgaanbieders en voert de NZa de zorgspecifieke fusietoets uit. De zorgspecifieke fusietoets is een toets waarbij de NZa voorgenomen samenwerkingen (fusies, overnames) beoordeelt, waarbij tenminste één zorgaanbieder betrokken is. Daarnaast gelden er nog een aantal criteria, zodat de zorgspecifieke fusietoets niet op alle vormen van samenwerking met een zorgaanbieder van toepassing is.

Daarnaast houdt de NZa onder meer toezicht op de controles die door zorgverzekeraars uitgevoerd worden op de door zorgaanbieders ingediende declaraties. Dit zorgt er voor dat zorgverzekeraars de afgelopen jaren steeds meer formele en materiële controles uitvoeren. Voor meer informatie over materiële controles verwijzen wij u naar onze pagina materiële controles.

Als zorgmakelaar hebben wij tegen verschillende prestatiebeschrijvingen van de NZa bezwaar gemaakt, omdat er in de prestatiebeschrijving prestaties waren opgenomen die ons inziens onjuist beschreven waren of in de praktijk niet uitvoerbaar waren.