Wtza: WTZi wordt Wet Toetreding Zorgaanbieders (Wtza) in 2022

9 augustus 2021

Vanaf 2022 wordt de toelatingsprocedure, zoals beschreven in de huidige Wet toelating zorginstellingen (WTZi), vervangen door een nieuwe systematiek met toelatingsvergunning. Deze is opgenomen in de nieuwe Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza en AWtza).

Wat is anders?

De Wtza voert een vergunningsprocedure en een meldplicht voor nieuwe zorgaanbieders in. Daarnaast worden eisen gesteld aan het intern toezichthoudend orgaan.

Nieuwe én bestaande instellingen die medisch-specialistische zorg (doen) verlenen, en instellingen die met meer dan 10 zorgverleners (inclusief uitbesteding) Zvw of Wlz zorg (doen) verlenen moeten beschikken over een vergunning. Wmo-zorg valt hier dus buiten. Het ontbreken van een vergunning kan een boete opleveren van maximaal € 87.000. Er is wel een overgangsfase.

Drie categorieën voor vergunningplicht

De wet onderscheidt grofweg drie categorieën.

Een bestaande WTZi-toelating  wordt omgezet in een Wtza-vergunning. Dat geldt niet voor zorgaanbieders die op grond van de WTZi van rechtswege toegelaten waren en dus niet zelf actief een WTZi-toelating moesten aanvragen. Maar wel is artikel 7 Uitvoeringsbesluit Wtza van toepassing en die geldt ook voor deze categorie. Dat heeft invloed op bijvoorbeeld de statuten van de zorgaanbieder. Zo mag een interne toezichthouder of een aantal beschreven familieleden of levensgezel geen aandelen in de instelling meer houden (voorheen gold een maximum van 10 procent). Ook moet in de statuten zijn vastgelegd dat de toezichthouder moet bestaan uit ten minste drie personen. Als de statuten hier niet op zijn ingericht, moet dat voor 1 januari 2022 gebeuren.

Is sprake van een van rechtswege WTZi-toelating en valt de zorgaanbieder binnen het bereik van de Wtza-vergunnging (zie hiervoor), of maken onderaannemers deel uit van de groep waarvan de hoofdaannemer zelf geen enkele zorg verleent, dan moet binnen 2 jaar na 1 januari 2022 een vergunning worden aangevraagd. En uit de statuten van onderaannemers moet blijken dat het toezichthoudend orgaan voldoet aan de in de Wtza c.q. het Uitvoeringsbesluit Wtza genoemde eisen.

De laatste categorie betreft nieuwe instellingen. Deze instellingen moeten voor aanvang van die zorg een vergunning aanvragen.

E-learning – Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza)

Leer over de Wtza, en de AWtza.

Welke Wtza-verplichtingen gelden er voor u?

Check het met: de Wtza-wizard.

 

Wtza en meldplicht

De Wtza introduceert ook een meldplicht. Als het goed is staan de entiteiten die zorg zoals bedoeld in de Wkkgz verlenen of laten verlenen in het Landelijk Register Zorgaanbieders. Zo niet, dan moet u deze tijdig aanmelden. Daar vindt u ook een kwaliteitscheck. De meldplicht geldt ook voor jeugdhulpaanbieders op grond van de Jeugdwet, maar niet voor zorgaanbieders die uitsluitend op grond van de Wmo diensten verlenen.

Tot slot

Zoals bij de komst van elke nieuwe wet is het devies dat een goede voorbereiding loont. Zeker omdat een statutenwijziging aan de orde kan zijn ten gevolge van deze wetswijziging, doen zorgaanbieders er goed aan de voorbereiding niet te lang meer op de plank te laten liggen.


Wat betekent de Wtza voor uw zorgorganisatie? Controleer het via de Wtza-wizard

De Wtza brengt verschillende – ook nieuwe – verplichtingen met zich voor zorgorganisaties. Via onze Wtza-wizard kunt u door middel van het beantwoorden van een aantal simpele vragen snel in beeld krijgen wat uw verplichtingen zijn ten aanzien van:


Zie ook:

Deel dit verhaal:

Heeft u vragen over dit onderwerp?

Neem dan contact met ons op via:

030-2332218
post@eldermans-geerts.nl

Belangrijk zorgnieuws ontvangen?

Meld u nu aan voor de nieuwsbrief met juridisch nieuws over de zorg.
Aanmelden
  • Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief!
    Wilt u op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen en veranderingen op juridisch gebied? Via onze nieuwsbrief krijgt u automatisch de laatste nieuwtjes via de e-mail toegestuurd.
  • Inschrijven nieuwsbrief